Firemný kódex

Prioritou podnikania firmy JRM Slovakia, s.r.o. je dlhodobá prosperita na trhu v oblasti informačných technológií. Je nevyhnutné, aby firma JRM Slovakia, s.r.o. bola vnímaná, ako spoločnosť rešpektujúca záujmy obchodných partnerov, zamestnancov a verejnosti.

 

Prístup k obchodným partnerom

Dbať na udržanie dobrého mena spoločnosti JRM Slovakia, s.r.o.
Jednať s obchodnými partnermi vždy otvorene a čestne
Ponúkať obchodným partnerom komplexné zabezpečenie ich potrieb, vrátane pridanej hodnoty
Neexistuje rozdiel medzi dôležitým a menej dôležitým zákazníkom
Vyberať dodávateľov s dobrou povesťou
Starostlivo chrániť informácie o obchodných partneroch a ich dáta

Prístup zamestnancov k práci

Sme si vedomí, že obchodný partner hodnotí firmu JRM Slovakia, s.r.o. nielen podľa odvedenej práce, ale aj podľa prístupu zamestnancov firmy JRM Slovakia, s.r.o., ich vzhľadu, správania a vystupovania
Uplatňujeme tímovú prácu s vedomím, že dôležité sú výsledky nielen kolektívu, ale aj každého jedného zamestnanca
Preferujeme slušné a kolegiálne správanie medzi zamestnancami
V maximálnej možnej miere pracujú na rozvoji svojich schopností a vedomostí
Udržujú svoje pracoviská v poriadku, vrátane dodržiavania zákazu fajčenia, užívania alkoholu a drog
Vedenie spoločnosti hodnotí svojich podriadených výhradne na základe ich osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov
Užívajú majetok firmy JRM Slovakia, s.r.o. iba na dosahovanie stanovených účelov a cieľov a to čo najhospodárnejšie
Zamestnanci sú povinní zabrániť situácii, kedy by sa ich súkromné či finančné záujmy mohli dostať do stretu so záujmami firmy JRM Slovakia, s.r.o.

Firemná etika

Zamestnanci v súvislosti s obchodnými stykmi s tretími stranami nepožadujú ani neprijímajú platby, osobné dary či iné plnenia.
Zamestnanci sú lojálni voči firme JRM Slovakia, s.r.o. a hája jej dobré meno
Zamestnanci JRM Slovakia, s.r.o. nemôžu uzatvárať zmluvy so spoločnosťami, v ktorých sú členmi štatutárnych orgánov, alebo v nich majú majetkovú účasť
Zamestnanci nemôžu podnikať v odboroch, v ktorých majú za JRM Slovakia, s.r.o. oprávnenie uzatvárať zmluvy

JRM Slovakia, s.r.o.
Prevádzka:
Františkánska 22

917 01 Trnava

Sídlo spoločnosti:
Spartakovská 11, 917 01 Trnava
IČO: 36 240 842
IČ DPH: SK2021549398
Zapísaný: Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sro, vložka č. 12459/T

+421 335 354 400
+421 905 420 120

info@jrm.sk

Firemný kódex spoločnosti JRM Slovakia, s.r.o.